You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Privacybeleid

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de vennootschap P.K.C. BV, Dendermondesteenweg 476, 9070 Destelbergen
BE 0452.326.737.


WELKE GEGEVENS VERWERKT P.K.C.?

Wat betreft klanten, dienstverleners en zakenrelaties is het mogelijk dat P.K.C. één of meerdere van de volgende persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van de dienst die door P.K.C wordt uitgeoefend of de relatie tussen de persoon en P.K.C.:

 • E-mailadres
 • Telefoon- en/of GSM nummer
 • Zoekopdrachten en surfgedrag op de P.K.C. website, IP adres, type browser
 • Cookies: zie cookie policy
 • Geboortedatum- en plaats
 • Rijksregisternummer en/of identiteitskaartnummer
 • Burgerlijke staat en nationaliteit
 • Bankrekeningnummer
 • Overzicht activa en inkomsten
 • Overzicht passiva en schulden
 • Leningen en financiële informatie
 • Pensioengegevens en andere sociale zekerheidsgegevens
 • Geslacht
 • Gegevens gezinssamenstelling en samenlevingsvorm

De bewaringstermijn hangt af van de soort gegevens en is in het merendeel van de gevallen wettelijk bepaald. Meer informatie kan op eerste verzoek bekomen worden.


WAAROM VERWERKT P.K.C UW PERSOONSGEGEVENS?

P.K.C. ziet er nauwgezet op toe dat Uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden en dat de privacywetgeving gerespecteerd wordt. Uw persoonsgegevens worden daarom enkel verwerkt op basis van een aantal wettelijke grondslagen.


Wettelijke grondslag

Wat betreft sommige gegevens is P.K.C verplicht deze te verwerken en/of bewaren op basis van een bepaalde wettelijke bepaling van bijvoorbeeld sociale, arbeidsrechtelijke of fiscale aard.


Contractuele grondslag

De voornaamste reden van de verwerking van persoonsgegevens berust op contractuele basis waarbij de verwerking van Uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van de contractuele verplichtingen van P.KC.. Onder deze grondslag vallen bijvoorbeeld – maar is niet beperkt tot – de verplichtingen van P.K.C. als leverancier van diensten (cliëntencontract) en als zakenpartner.Gerechtvaardigde belangen van P.K.C.

Ook is P.K.C. gerechtigd om bepaalde persoonsgegevens te gebruiken voor onderzoek, marketing, het verbeteren of uitbreiden van haar dienstverlening en het versturen van eigen, zeer specifieke gerichte en relevante informatieberichten, nieuwsbrieven en reclameboodschappen. P.K.C. geeft geen gegevens door aan ondernemingen voor deze doeleinden. Iedere verzending op basis van deze rechtvaardigingsgrond wordt voorafgegaan door een specifieke interne belangenafweging waarbij de bescherming van de privacy centraal staat.


Toestemming voor gevoelige gegevens

In voorkomend geval kan het zijn dat P.K.C. te maken krijgt met gevoelige persoonsgegevens. In de meeste gevallen zal P.K.C. wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te verwerken, bijvoorbeeld in het kader van een belastingaangifte (rijksregister nummer, kinderen ten laste, …). Aangezien P.K.C. de privacy erg belangrijk vindt, vraagt zij waar nodig ook nog de toestemming voor de verwerking van deze gevoelige gegevens.


WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKEN PERSOON?

Overeenkomstig de geldende privacywetgeving en in het bijzonder de AVG/GDPR bepalingen heeft U als betrokkene de volgende rechten.

 • Het recht om geïnformeerd te worden. U heeft als betrokkene het recht om geïnformeerd te worden over welke gegevens P.K.C. van U verwerkt en/of bewaard, voor zover dat nog niet duidelijk mocht volgen uit huidige privacyverklaring;
 • U kan als betrokkene te allen tijde toegang en inzage vragen tot de persoonsgegevens die door P.K.C. worden verwerkt;
 • In geval bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft U recht op verbetering van deze gegevens;
 • Indien U niet tevreden bent over de manier waarop P.K.C. omgaat met Uw persoonsgegevens kan U steeds een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Tot slot kan U zich verzetten tegen de verwerking of bewaring van bepaalde gegevens waarna P.K.C. de gegevens zal verwijderen voor zover zij niet wettelijk of reglementair verplicht is deze voor een bepaalde periode bij te houden of indien P.K.C gerechtelijk of administratiefrechtelijk wordt verhinderd deze persoonsgegevens te verwijderen. In dat geval zal de betrokkene hierover geïnformeerd worden en worden de gegevens enkel nog bewaard. Het inroepen van dit recht kan impliceren dat de dienstverlening door P.K.C. noodgedwongen moet worden stopgezet.

Bovenstaande verzoeken zullen enkel behandeld worden indien zij gemotiveerd worden en schriftelijk worden ingediend per brief of per email aan info@pkc.be Teneinde Uw verzoek vlot te kunnen behandelen vragen wij U ook zich te identificeren aan de hand van een kopie of scan van Uw identiteitskaart.

P.K.C. verbindt zich er toe om bovenstaande verzoeken zo snel mogelijk, kosteloos en op een begrijpelijke wijze te beantwoorden en/of te behandelen.P.K.C. behoudt zich het recht voor om in gesprek te gaan met de betrokkene vooraleer over te gaan tot het inwilligen van het verzoek. P.K.C. kan een verzoek afwijzen wanneer de betrokkene duidelijk reeds zelf beschikt over deze informatie, wanneer het verzoek niet gemotiveerd wordt, wanneer men niet bewijst dat men de betrokken persoon is of indien het verzoek een onredelijke inspanning zou vergen om de gevraagde informatie te verstrekken, indien het technisch niet mogelijk is om ze te verstrekken of indien het niet mogelijk is één van deze verzoeken in te willigen binnen de gevraagde tijdslimiet te verstrekken.


UW PERSOONSGEGEVENS EN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden enkel meegedeeld aan derden indien dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van P.K.C.